1. Ret Avè M

Se ou-menm

Ki Bondye mwen

Se ou-menm

Ki defans mwen

Se ou-menm ki Bèje mwen

Tanpri pa kite m pou kont mwen

 

Lè w pa la m son w ti mouton

Nan bouch lyon mechan yo

Lè w pa la mwen san baton

Devan lamè wouj yo

Lè w pa la m san direksyon

Nan kan Filisten yo

Tanpri pa kite m pou kont mwen

 

Pa Lage m Senyè (7x)

Toutan

Ret Avè m Senyè (7x)

Toutan

 

Ret avè m Jezu ... nan dezè sa a

Filisten a goch, filisten adwat

Filisten nan legliza, filisten nan fanmi an

FILISTEN ANVAYI M SENYE!!!!!

Pa kite m ... pa kite m Jezu

 

 

2. Sanble Avè W

Pasteur Joseph Pierre nan Ottawa, Bondye beni w pou enspirasyon sa

 

Mwen/Fè vle sanble avè w

Se chanson m se priyè m

Patou kote m pase

Yo va wè ou nan mwen

 

Nan fason mwen pale

Nan fason m konpòte m

Yo va wè ou nan mwen

 

Pannan ou la Senyè

Ranpli m ak lespri ou

Pran kò m sèvi avè l

Pran kè mwen kòm trön ou

Fè mwen sanble avè m

 

Mwen vle sanble avè w

 

(Sanble avè w)

(Se priyè mwen)

(Ou-Wo-Wo-Wohh)

 

(Sanble avè w)

(Se priyè m)

(Ou-Wo-Wo-Wohh)

 

(Fason m pale)

 

(Ou la Senyè)

 

Mwen vle sanble avè w = [MV]

 

Mwen vle mache tankou ou Jezu [MV]

M vle fè moun viv tankou ou Sovè [MV]

Mwen vle pot kwa m san mwen pa plenyen [MV]

Pran mòn kalvè m san m pa fè tenten [MV]

 

San m pa konpwomèt Levanjil [MV]

Mwen vle sanble avè w

San m pa nan pawòl anpil [MV]

Mwen vle sanble avè w

Pou pa gen bri ki fè kè m kase [MV]

Pou pa gen chòk ki fè pye m bite [MV]

 

Fè mak klou yo grave nan kè m

Pou m ka renmen frè m [MV]

Fè kout frèt yo siyen nan chè m

Pou m ranje zafè m [MV]

Fè pawòl ou vin pen kotidyen m [MV]

Pou lespri ou pran kontwòl desten m [MV]

 

 

3. Demitou

Jodi a m ret douvan glas

Pou m byen gade m fasafas

Ki move tras ki enpas

Ki fè m nan nas

 

Lespri m pran fè “les 100 pas”

Konsyans mwen kanpe an kwa

Desten m rete aleka

Kè m nan traka

 

M ap lage sa

Se pa vi m sa

Mwen pral fè yon detou

M pral bay Satan yon kou

 

Kraze baryè

Janbe fwontyè

M deja pran gran lizyè

M pa p gad dèyè

 

Mwen pa konn kote m prale

Men m konn kote m vle rive

Fò m wè ak papa Bondye

Pou m konfese

 

-II-

Genyen k di m son w ka pèdi

Menm lanfè pa fè m kredi

Sèkèy bay souf mwen defi

M la pou m mouri

 

Se mwen k te lespwa fanmi m

Se mwen k te lavni peyi m

Plezi lachè avili m

Nanm mwen enfim

 

-III-

Satan fè m fè twòp betiz

Fwa sa a mwen pa p ba l ekskiz

Anvan lanmò fè m sipriz

M pran wout legliz

 

 

4. Kilès Mwen Ye

Kilès mwen ye Segnè (bis)

Kilès mwen ye Segnè (bis)

Ou kite sa k pi rich yo

Pou w vin wete m atè a [PVW]

Ou kite sa k pi gran yo [PVW]

Ou kite sa k pi wo yo [PVW]

Son w kesyon ke m ap poze

Kilès mwen ye Segnè

Son w kesyon m pa ka pa poze

Kilès mwen ye Segnè

 

Ou kite gwo mesye yo [PVW]

Ou kite gran jipon yo [PVW]

Ou kite gwo pòtray yo [PVW]

 

Kilès mwen ye Segnè

Jouk mwen-menm tou

Y ap fè pawòl sou mwen

Kilès mwen ye Segnè

Jouk mwen-menm tou

Y ap voye pwen sou mwen

Kilès mwen ye Segnè

Jouk mwen-menm tou

Y ap pèdi nwit pou mwen

Kilès mwen ye Segnè

Jouk mwen-menm tou

Pou y ap kache pou mwen

 

Lè m te atè a

Pèsonn pa t wè m pou yo m pa t egziste

Lè m te nan pousyè a

Pèsonn pa t wè m pou yo m pa t egziste

Lè m te nan labou a

Pèsonn pa t wè m pou yo m pa t egziste

Lè m te nan grangou a

Pèsonn pa t wè m pou yo m pa t egziste

 

-2-

Ou vole sou do mòn yo [PVW]

Ou plonje nan vale yo [PVW]

Ou travèse rivyè yo [PVW]

 

Si Bondye pa t Bondye

Oh-Oh si Bondye pa t Bondye (4x)

 

Yo ta ban m sèkèy deja

Si Bondye pa t Bondye

Moun yo ta fè defen deja

Si Bondye pa t Bondye

Mwen t ap pran lari deja

Si Bondye pa t Bondye

M t ap ba yo legen deja

Si Bondye pa t Bondye

 

Votou yo ta beke m deja

Sansi yo ta bwè san m deja

Filisten ta fè m fou deja

Zo m ta fè bouton deja

 

Antèman m ta chante deja

Fanmi m ta pote dèy deja

Pitit mwen ta òfelen deja

Simityè ta ban m kle m deja

 

Mwen ta lage sa deja

Desepsyon t ap touye m deja

Maladi ta ban m sèkèy deja

Lavi m ta pase mal deja

 

Lang yo t ap antere m deja

Mwen ta anba tè deja

 

Maryaj mwen ta kraze deja

Timoun yo ta gaye deja

 

 

5. Pwomès Ou Fè M

Oh! Oh! Oh! Oh!

 

Lèzòm mechan woh [Oh!]

Kè yo pa bon vre [Oh!]

Jezu ou k fè m gras [Oh!]

Retire m nan nas

Lèzòm mechan woh [Oh!]

Moun yo malouk vre [Oh!]

Jezu ou k fè m gras [Oh!]

 

Lèzòm mechan woh [Oh!]

San yo gate vre [Oh!]

Jezu ou k fè m gras [Oh!]

Retire m nan nas

Lèzòm malouk woh [Oh!]

Moun yo mabyal vre [Oh!]

Jezu ou k ban m plas [Oh!]

 

Ou Di m pran wout la

Mechan vle detwi m

Jezu m nan konba

Filisten anvayi m

M pa wè kijan m pral pase

Men m ap kenbe fèm

Nan je yo m pral vole

Se pwomès sa w fè m

 

Men m ap kenbe fèm

Nan je yo m pral vole

Se pwomès sa w fè m

 

M pa wè kote m pral pase [MMK]

M pa konn kijan m pral plane [MMK]

M pa konn ki zèl m pral pouse [MMK]

M pa konn ki van k pral voye m [MMK]

 

M pa konn sou ki do m pral monte [MMK]

M pa konn ki nuaj ki pral pote m [MMK]

M pa konn ki pas dlo m pral janbe [MMK]

M pa konn ki pon m pral travèse [MMK]

 

Se pwomès sa w fè m

 

Nan je yo m pral vole [SPF]

Nan je yo m pral pèse [SPF]

Nan je yo m pral fete [SPF]

Nan je yo m ap rive [SPF]

 

Nan tèt m ap toujou ye [SPF]

Mwen pa p janm pran lake [SPF]

Gen w tab ou pral ranje [SPF]

Pou advèsè m yo gade [SPF]

 

W pa p janm livre m ba yo [SPF]

Yo mèt tire m kou nan do [SPF]

Menm branch cheve mwen yo [SPF]

Yo pa p janm atenn yo [SPF]

 

Yo mèt pale yo pa p janm konn sekrè m [SPF]

Yo mèt rayi m men se wè ya va wè m [SPF]

Tout madichon ap san zefè dèyè m [SPF]

Flèch filisten pa p janm ka blese kè m [SPF]

 

Wi nan je yo m pral vole [SPF]

Nan je yo m pral fete [SPF]

Devan yo m pral pase [SPF]

Y ap tande m temwanye [SPF]

 

 

6. Sa Bèl

Ou pa jeneral

Men w gen w lame ki rele w pa w

Nan lagè kè w kal

Solda ap batay pou viktwa w (Viktwa a!)

 

W pa gen doktè lopital

Gratis zanj pot gerizon ba w

(San 5 kòb gerizon ba w)

Menm lè w tribinal

Tout lesyèl tounen avoka w

 

Ouuuuuhhhhh!

 

Ak lanmou Bondye nan kè

Sa w kwè vin tounen sa w wè

Sa w di ka koupe fè

Met dife nan kan Lisifè

Menm sa w te pè

Vin tounen sa w ap fè

Konplo nan fènwè

Avili gran jeklè

 

Sa Bèl o

Lè w gen Bondye Sa Bèl …

 

Ou poko gen zèl

Nan syèl w gen branch ou gen rasin

Kay ou son w tonèl

Men lè siklòn ou sou dodin (Dodin in!)

 

Menm lè razè fè w konn fyèl

Chak jou dife limen nan kizin

(dife limen nan kizin)

Ou pa w ofisyèl

W jwen ochan kou chèf nan tribin

 

Ouuuuuhhhhh!

 

Se tankou match foutbòl

Ekip ou pa ka pran gòl

Depi w pran lapawòl

Advèsè w san pwotokòl

Tout jwè kremòl

Douvan w pèdi kontwòl

E si w ta pèdi wòl

Lesyèl ap ba w zèpòl

 

Ouuuuuhhhhh!

 

Yo mèt kouche an kwa

Pou ou sa se madigra

Ou pa p janm tèt anba

Sou fòs mal Bondye ba w dwa

Puisans fènwa

Douvan w tout se fatra

Satan konn sa

Lè w di Alelouya! (Alelouya!)

 

Sa Bèl

Lè w gen Bondye wo! (4x) (Sa Bèl)

 

Menm nan movetan kè w ret kal (Sa Bèl)

Paske lavi w pa p janm pase mal (Sa Bèl)

Yo mèt pale w mal anbachal (Sa Bèl)

Douvan yo w ap file kou zetwal (Sa Bèl)

 

Pye w pa ka bite sou dal konplo yo (Sa Bèl)

Yo pa ka touche w lè w nan mitan yo (Sa Bèl)

San bato w ap janbe tout vye pas dlo yo (Sa Bèl)

Kannòt Sentespri va ba w zèl nan do (Sa Bèl)

 

Sa bèl o (Sa Bèl)  Sa bèl o (Sa Bèl)

Mwen di Sa bèl o (Sa Bèl)  Sa bèl o (Sa Bèl)

 

Moun pa ka vin di w pa p rive (Sa Bèl)

Se pou sa san Kris te koule (Sa Bèl)

Lè w pliye jenou w pou priye (Sa Bèl)

Se tout zantray latè ki sekwe (Sa Bèl)

 

Ou pa dwe pè mache sou tèt skòpyon yo (Sa Bèl)

Lè yo fouye tou yo antere tèt yo (Sa Bèl)

Lakwa pa p fè bak douvan zam mechan yo (Sa Bèl)  

Lesyèl deja siyen fò w monte pi wo (Sa Bèl)

 

Sa bèl o (Sa Bèl)  Sa bèl o (Sa Bèl)

Mwen di Sa bèl o (Sa Bèl)  Sa bèl o (Sa Bèl)

Sa bèl o (Sa Bèl)  Mezanmi Sa bèl wi sa bèl (Sa Bèl)

Wi Mwen di Sa bèl o (Sa Bèl) Oh Sa bèl o (Sa Bèl)

 

 

7. Eske W Konnen

Eske w konnen

Eske w konnen

Eske w konnen

Pouki li te mouri

 

Yo kondane l yo krisifye l

Pou mwen ak ou te ka sove

Limanite te menase

Lè Adan e Ev te fin peche

 

Malgre yo te kloure l sou w kwa

Anpil nan nou pa konn pouki

Si trinite pa t entèvni

Se Lisifè k t ap fè lalwa

 

Soti nan syèl vin sou yon kwa

Sou peche pou l ba nou viktwa

Soti sou kwa al nan tonbo

Sot nan tonbo monte anwo

 

Pou prepare yon bèl palè

Mèvèy je lèzòm poko wè

Si mwen ak ou  konprann pouki

Se la nou pral viv pou lavi

 

Li gen pou l tounen tankou w wa

Se pou nou tout kenbe lafwa

Konplo Lisifè pa p pase

Se Bondye sèl k ap kòmande

 

Se poutèt sa li te mouri

Pou l te kapab ban nou lavi

Chèche konnen avan l twò ta

Pou nou pa pèdi nan fènwa

 

Oh-Oh-Ohhh (4x)

 

Pou chenn konplo yo ka kase

Si w pa konnen chèche konnen

Pou wòch pwoblèm yo ka woule

Si w pa konnen chèche konnen

Li ka geri tout maladi

Si w pa konnen chèche konnen

Sèlman met espwa w nan Jezi

Si w pa konnen chèche konnen

 

Ou mèt rele l nan movetan, zanmi

Si w pa konnen chèche konnen

Ou mèt konte sou li toutan, zanmi

Si w pa konnen chèche konnen

W mèt eseye l lè sa pa bon, zanmi

Si w pa konnen chèche konnen

Ou mèt chèche l pou direksyon, zanmi

Si w pa konnen chèche konnen

 

Jou lafen an prèske rive, frè mwen

Si w pa konnen chèche konnen

Son w okazon pou w pa rate, sè mwen

Si w pa konnen chèche konnen

Pòt lagras la pral fèmen

Si w pa konnen chèche konnen

Pinga di w ap tann demen

Si w pa konnen chèche konnen

 

Jodi a ou konnen

Pa pèdi tan

Si w pa konnen chèche konnen

Mizik sa a fè w konnen

M di w ann avan

Si w pa konnen chèche konnen

Frè Duval fè w konnen

Vin pran devan

Si w pa konnen chèche konnen

Mwen Tibob fè w konnen

Wi se pou ou l vèse san l

 

 

8. Gade M Pa Wont

Gade kijan m pa wont

Grasadye gade kijan m pa wont (bis 2 liy)

Jan lenmi m yo

gentan fè de ran pou y al fete

Grasadye gade kijan m pa wont

 

Gade jan m pa p kriye

Grasadye gade jan m pa p kriye (bis 2 liy)

Jan lenmi m yo

gentan fè de ran pou y al fete

Grasadye gade jan m pa p kriye

 

Gade m pa tèt bese

Grasadye gade m pa tèt bese (bis 2 liy)

Jan lenmi m yo

gentan fè de ran pou y al fete

Grasadye gade m pa tèt bese

 

Gade kijan m pa wont

Grasadye gade kijan m pa wont (bis 2 liy)

Jan lenmi m yo

gentan fè de ran pou y al fete

Grasadye gade kijan m pa wont

 

Jan lenmi m yo

gentan fè konplo pou y al fete

Grasadye gade kijan m pa wont

 

Mwen di jan mechan yo

bay kominike pou y al pyafe

Grasadye gade kijan m pa wont

 

Oh jan ipokrit yo

kase randevou pou y al lave m

Grasadye gade kijan m pa wont

 

Jan fo zanmi m yo

Fin asezonnen m pou y al kòche m

Grasadye gade kijan m pa wont

 

Grasadye (GKMPW)

Mwen di grasadye (GKMPW)

Malgre m malere (GKMPW)

Malgre m san papye (GKMPW)

 

Malgre fanmi m bliye m (GKMPW)

Malgre yo rejete m (GKMPW)

Malgre m san parenn (GKMPW)

 

Malgre m ... (GKMPW)

 

Grasadye (GKMPW)

Grâce au sang de Jésus (GKMPW)

Gras a gran frè m nan (GKMPW)

Gras a bon sovè m nan (GKMPW)

 

Si gen pou wont (Se yo k pou wont) 4 fwa

 

F1

Se yo k pou wont O

Se yo k pou wont

 

Depi m pran sak mwen F1

Depi m ouvè Bib mwen F1

Depi m gen jenou m yo F1

Depi m gade anwo F1

 

Si gen pou wont (Se yo k pou wont) 4 fwa

 

Moun yo mèt fè konplo F1

Bondye pa p janm ban m do F1

Yo mèt voye dlo sal F1

Lavi m pa pase mal F1

 

Yo tèlman wont lè m ap pase

Yo tout kache

Yo tèlman wont yo pa pale (bis)

 

Ou-OHH Ou-OHHH

Bondye pa kite m wont (bis)

 

 

9. Filisten Anvayi M

Vale mize m pase

M pran lanme wouj apye

M flanbe nan deze a

Men m kwe nan pwomes la

Apre tout movetan

Mwen rive Kanaran

Filisten yo di m pa p antre

 

Yo di nan twou m soti

Mwen pa p janm yon bagay

Se nan di, nan redi

Pou mwen jwenn lamanjay

Men m konn sa Bondye di

Li deja ban m pasay

Filisten pa ka anpeche l

 

Gen de filisten m di k poko ka mouri

Se pou yo we Bondye pa pran defi

Gen de filisten m di k poko ka pati

Fok je yo we Bondye konn retabli

 

Gen de filisten m di k ap rete vivan

Se pou yo we le m antre Kanaran

Gen de filisten m di k ap viv pi lontan

Fok je yo we Bondye ban m Kanaran

 

Fok je yo we Bondye ave m fok je yo we

(Li ban m Kanaran)

Fok je yo we L fidel ave m fok je yo we

(Li ban m Kanaran)

Fok je yo we L pase ave m fok je yo we

(Li ban m Kanaran)

Fok je yo we L vole ave m fok je yo we

(Li ban m Kanaran)

 

M ap kriye san m mande priye

(w te gentan la)

Advese m kontan ou yo rele

(ou te gentan la)

Yo monte klan pou yo frape

(w te gentan la)

Paske m inosan Syel fe m chape

(ou te gentan la)

 

Di m sa w ye (anh anh)

Di m sa w ye (filisten)

 

M mande konkou mwen antrave

(ou te gentan la)

Pou lenmi ban m kou ou yo cheche

(w te gentan la)

Mwen te sou jenou m vin sou de pye

(ou te gentan la)

Yo bay randevou pou fe m kriye

(w te gentan la)

 

Di m sa w ye (anh anh)

Di m sa w ye (filisten)

 

Bondye ap fe wout ave m ou menm ou pa dako (Ou son w filisten)

Ou pran poz ou nan mitan m epi ou arebo (Ou son w filisten)

Menm si tout moun ban m rezon pou ou m toujou anto (Ou son w filisten)

E kelkeswa sa mwen fe mwen merite lanmo (Ou son w filisten)

 

Filisten, ou son w filisten

Senye oh filisten anvayi m (2x)

 

Tout pot ki ouve pou mwen ou soti pou w femen l (Ou son w filisten)

W ap cheche pou teke pye m epi nou men nan men (Ou son w filisten)

N ap lite nan menm ekip men ou parye kont mwen (Ou son w filisten)

Ou di ou se defanse m men w ap ban m gol a men (Ou son w filisten)

 

Filisten, ou son w filisten

Senye oh filisten anvayi m (2x)

 

 

10. Pa Bliye M

Oh-Oh pa gen kondanasyon

Pou moun k ap sèvi Bondye

Tout bon vre (bis)

 

Fè m aprann ret tann ou Senyè

Fè m aprann ret tann ou Senyè

Mwen twò cho pou fè wè

M twò prese pou m rive

Fè m aprann ret tann ou Senyè

 

Fè m ret tann jistis ou Senyè

Fè m ret tann jistis ou Senyè

Mwen twò cho pou fè wè

M twò prese pou m rive

Fè m ret tann jistis ou Senyè

 

Fè m ret tann mo pa w la Senyè

Fè m ret tann mo pa w la Senyè

Mwen twò cho pou fè wè

M twò prese pou m rive

Fè m ret tann mo pa w la Senyè

 

Fè m ret tann jou pa w la Senyè

Fè m ret tann jou pa w la Senyè

Mwen twò cho pou fè wè

M twò prese pou m rive

Fè m ret tann jou pa w la Senyè

 

Se pa lajan ki fè kè m kontan konsa

Se pa lajan ki fè kè m kontan konsa

Si w wè kote m sòti

Pou Bondye mete m la

Se pa lajan ki fè kè m kontan konsa

 

Se pa bèl vwa ki fè m ap chante konsa

Se pa bèl vwa ki fè m ap chante konsa

Si w wè kote m sòti

Pou Bondye mete m la

Se pa bèl vwa ki fè m ap chante konsa

 

Pa di m san klas si w wè m ap pyafe konsa

Pa di m san klas si w wè m ap pyafe konsa

Si w wè kote m sòti

Pou Bondye mete m la

Pa di m san klas si w wè m ap pyafe konsa

 

Se pa mizik ki fè m ap danse konsa

Se pa mizik ki fè kè m ap danse konsa

Si w wè kote m sòti

Pou Bondye mete m la

Se pa mizik ki fè m ap danse konsa

 

M adore w

M adore ou Senyè m adore w

Ak dlo nan je m yo, m adore w (bis)

Se ou menm ki te di si m adore w

Ak dlo nan je m yo m a wè laglwa ou

 

Ak maladi m yo [P]

Ak desepsyon yo [P]

Malgre peche m yo [P]

Malgre mal mwen fè w yo [P]

 

Nan je sa k ap fè m kriye yo

Nan je sa k ap tann lanmò m yo

Nan je sa k vle ekspedye m yo

Nan je sa k vle fin avè m yo

 

Malgre tout vye defo m yo

Malgre tout mal mwen fè w yo

 

Se mwen k tounen ankò

Se mwen k tounen ankò

Se mwen k tounen ankò

Senyè pa bliye m

 

Se mwen ki peche ankò

Se mwen ki tonbe ankò

Se mwen ki febli ankò

Se mwen k ajenou ankò

 

Se mwen ki malad ankò

Se mwen k ap jene ankò

Se mwen k ap kriye ankò

Se mwen ki san sekou ankò

 

Se mwen yo rache do ankò

Se mwen yo fè abi ankò

Se mwen yo akize ankò

Se mwen yo meprize ankò

 

Se mwen yo rejete ankò

Se mwen yo pyetine ankò

Se mwen yo imilye ankò

Se mwen yo denigre ankò

 

 

11. J-E-Z-U

Ban mwen yon J (J)

Ban mwen yon E (E)

Ban mwen yon Z (Z)

Ban mwen yon U (U)

 

Ki sa li fè (JEZU)

Ki sa mwen vle (JEZU)

Nan tout sa m ye

Nan tout sa m fè

 

O-O-O-O-O Se ou Jezu

O-O-O-O-O Se ou Jezu

O-O-O-O-O Se ou

Nan tout sa m ye

Nan tout sa m fè

 

O-O-O-O-O Se ou Jezu

O-O-O-O-O Se ou Jezu

O-O-O-O-O Se ou

Ban mwen yon J-E-Z-U (JEZU)

 

O-O ... Jezu mwen Vle (2x)

 

Sa mwen mande (JEZU)

Sa m reklame (JEZU)

Kote m pase (JEZU)

Wo-oh-ou-Oh (Jezu mwen vle)

 

Lè bwa a mare (JEZU)

Lè m fatige (JEZU)

Lè m ap kriye (JEZU)

Wo-oh-ou (Jezu mwen vle)

 

Ki moun ki ban m kouray (JEZU)

Lè lavi ap ban m fay (JEZU)

Lè m nan batay (JEZU)

Wooaaahhh (Jezu mwen vle)

 

Lè m pa wè devan (JEZU)

Nan movetan (JEZU)

Lè kè m kontan (JEZU)

Oh-Oh-Ou-Oh!!!

 

Mwen pa tande

Ban mwen yon J-E-Z-U (JEZU)

Jezu w se tout sa mwen vle

Ban mwen yon J-E-Z-U (JEZU)

Se dezi kè m

Se sa k bonè m

Ban mwen yon J-E-Z-U (JEZU)

 

 

Get Our CDs - Thank You

Please Donate To Help

We've been helping with every penny we collect.

 

Upcoming Events

Previous events

Jan1

Annual Concert

West Palm Beach High School, West Palm Beach, FL

Dec31

3-day End of Year Event

Word of Life, River, MA

Dec28

Concert with Tibob

2nd Haitian Baptist Church, Fort Myers, FL

Naza News Flash!!!

2 New Tibob Albums

Here's the tease!

 

Let's Stay Connected

Receive New Products & News

Join Our Mailing List