1. Kondoleyans à Fr. Limage

Gen ka ki rive

sou chimen syèl la

si nou pa danble

blennde ak lafwa

sa ka rann nou mizerab

sa ka fè n dekouraje

fè tout moun ap di podyab

tèlman n aflije

 

Nan moman sa yo

fò n pran prekosyon

satan agogo

ap fè tantasyon

fè nou pran mande pouki

kesyone lanmou Bondye

fè n bliye wout paradi

toujou gen kriye

 

Li ale

Limaj frè mwen fò w konsole w

Li ale

Bondye ki bay Bondye ki pran

Li ale

Kou sa fè mal men fò n sonje

Li ale

Nenpòt kijan fò k non li loure

 

WWWOOOOOY!

Fò k nou loure l!

 

Job pase ladan n

li pa ebranle

l ap vin sanzatann

fò n toujou pare

fò k nou pa fonde fwa nou

sou favè lesyèl fè nou

men n dwe loure non Bondye

pou sa ke li ye

 

Lè l ape travay

nou ka pa konprann

li kraze miray

menm lanmè li fann

menm si w wè w gen dlo nan je

pa di son w mal w ap peye

pafwa li fè nou kriye

pou li ka sove n

 

2. Istwa Damou

Mwen-menm ak Bondye

Son w istwa lanmoure lanmourèz

Pi bèl ki Romeo e Jilyèt

Mwen-menm ak Bondye

Son w istwa lanmoure lanmourèz

 

Depi m nan vant manman m

Li fè demand pou mwen

Kou gason renmen fanm

Li fikse je sou mwen

Li pa janm lage m

Menm lè mwen ba l do

Li ban m lavi an kado

 

Menm lè se mwen k an tò

Li toujou voye flè

Non pa gen lòt ankò

Nan lesyèl sou latè

E l ap vin chèche m

Nan nòs de l’agneau

Pou mwen se pi gwo kado

 

Men sa son w Istwa Damou

 Li renmen mwen

Mwen renmen l tou

 

Menm si nou fè ti fache

Nou toujou rekonsilye

Depi mwen ouvè bib mwen

Nan w vèsè l koze ak mwen

 

Sovè pèsonèl

Menm si mwen pa wè l

Li toujou fidèl

M damou avè l

 

3. Jezu Sove M

Jezu, Jezu, se ou ki sove mwen

Jezu woh oh, Jezu se ou ki sove mwen

 

Eksperyans mwen

Sou chimen di lavi

Fè w moun aprann chita pou reflechi

Pa gen anyen

Ki pa genyen yon pri

Fè atansyon frè mwen lè w ap chwazi

 

Mwen t ap chèche

Tout sa ki gen plezi

Mwen pa t konn si se nanm mwen m t ap detwi

Yo di m gon w nonm pawòl li bay lavi

E m pa p gen pou m peye

Pou gras li

 

Jezu, Jezu, se ou ki sove mwen

Jezu woh oh, Jezu se ou ki sove mwen

 

Li pa gad ras

Oh non l pa gade klas

Depi w aksepte li w ap jwenn plas

Menm si chaje touman w ap fè fas

Li konn retire moun nan enpas

 

Jezu, Jezu, se ou ki sove mwen

Jezu woh oh, Jezu se ou ki sove mwen

 

Kèlkeswa pas

M ap janbe kè m anplas

Avèk li mwen pa pè yon tikras

Kòd sentrebas

Pa p fè m pèdi lagras

Fòk mwen wè sovè mwen fasafas

 

Jezu, Jezu, se ou ki sove mwen

Jezu woh oh, Jezu se ou ki sove mwen

 

Ah wi se sovè m...

Non mwen pa pè anyen

Se Jezu ki sovè mwen

Kote m pase fò m pale

Kote m rive m temwanye

Jezu Jezu se ou

Wi se ou Jezu se ou

Zanmi mwen fò w tande

Li ka sove ou tou

Li ka delivre w

Malgre soufrans traka

toumant lapenn

Jezu la bò kote m

Jezu la li avè m

Li se sovè m

Li ka sove ou tou

Li ka sove w zanmi

Si w ouvè kè w ba li

Jezu se ou Jezu

Jezu ou sove m Jezu

 

4. Sispann Jije

Ou menm ki depi w leve w ap klase w ap jije

ou panse lesyèl ba w dwa pou w kondane

ak moun w ap viv toulejou

moun w ap pale chak jou

y ap toujou yon mistè pou ou

ak baton w ap mezire

kritike fè kriye

se avè l Bondye va jije w

 

Se pou n chanje jan nou panse

tounen nan dwa chemen

sa k nan kè w lòt nou pa konnen l

se pou n chanje jan nou panse

pou dat nou nan legliz

o dènye jou gen anpil sipriz

 

Pastè ak predikatè nou menm k ape travay

ap fouye pawòl Bondye pou n bay mesay

menm si nou wè y ap koute

pawòl la pa rete

kou yo sòti yo transfòme

men fò n kontinye plante

gen kèk grenn k ap leve

rekonpans nan men Bondye

 

Nou menm timoun ki gen chans grandi nan pawòl la

pa kite move defo twouble lafwa n

legliz pa yon tribinal

pa jije frè ou mal

douvan Bondye men nou tout sal

an nou tout fè sa ki bon

n a jwenn benediksyon

konsa n a jwenn revelasyon

 

5. Papa M Se Wa

Wi papa m se wa (3x)

M ap chante

Paske papa m wa

 

Lè movetan

Parèt devan mwen

Mwen pa janm nan ret pèdi tan

Mwen kouri al kot papa mwen

Lè malè

Mare pye m pou mwen ka tonbe

M refize mache tèt a tè

Papa mwen se yon wa li ye

 

Si ou ta wè

M gen otorite

Sou tristès chagren ak doulè

Kay papa m son w wayom li ye

Si w ta wè

Van loray pa fè kè m sote

Se paske anyen pa fè m pè

Papa mwen se yon wa li ye

 

Papa m se wa

Li Roi des Rois

 

6. Jwa Nan Bondye

Mèsi Bondye ou ki ba nou lavi

Ou montre jan ou gran

Sa fè kè nou kontan

Se sa ki fè depi nou reyini

Nou jwenn benediksyon

Bondye a la ou bon

 

Lè nou vini loure

Se pou n reveye

Fò nanm ak kò nou patisipe

Lè n ap adore

Fò n pa pè kriye

Wo nou se moun ki sove

 

Lè n ap ba li glwa

Fò n pa tètanba

Jezu n nan merite plis ke sa

Li ba nou viktwa

Lè l te sou lakwa

Se sa k fè nou ka la

 

Bondye ou gran (4x)

 

Lè n vin loure

Fò n dispoze

Pou n bay Bondye glwa

Nanm n ap beni

Kè n ap rejwi

An n bay Bondye glwa

 

Fò n ba li glwa

Li posede tout bagay deja

Fò n ba li glwa

Pou lemond ka wè ke n gen viktwa

 

Fò n ba li glwa

Son w pitit li l te bay sou yon kwa

An n ba li glwa

Se sa k fè dèt nou peye deja

 

7. Rele Jezu

Jezu

lè m tris mwen rele Jezu

lè m kontan mwen rele Jezu

e li toujou tande m wo o o

Jezu

si w pa t la sa mwen t ap fè Jezu

se sou ou mwen apiye Jezu

kè m pa gen dwa sote

 

Jounen m kòmanse

m remèsye Bondye

mwen ba l tout sa m ye

lavi m asire

zanmi m pa sou chans

pou l ban mwen delivrans

mwen fè li konfyans

mwen gen asirans

 

Si w wè m nan lajwa

se li ki fè sa

lè m te san zespwa

li ban mwen viktwa

zanmi pa gen lòt

li se kle pou tout pòt

fò nou pran bon nòt

zafè lèzòt

 

Ou pa bezwen pè fè l konfidans

li menm tou li konnen lasoufrans

ou mèt ouvè tout kè w ba li

ou pa ka pèdi pari

li pa p mete w nan lari

 

Kèlkeswa wotè w rive

sanzatann ou ka tonbe

ou te mèt plen konesans

sèl Jezu k bay asirans

si w kite vi w nan men li

ou pa p janm regrèt zanmi

l ap ba w fòs l ap ba w pouvwa

ou pa p janm tètanba

 

O depi zafè n ap mache

lèzòm toujou prezante

lè nou tonbe plat atè

tout zanmi vole gagè

men si Jezu avèk nou

nou pa p janm ret pou kont nou

depi n desann sou jenou

li gentan la pou nou

 

8. Nou Se Limyè

Si n te pran san n koute

Tout pawòl ke bouch n ap pale

Nou ta chita panse

Konbyen nou fè lesyèl kriye

 

W a di n pèdi nou san destinasyon

Pa jalouzi bouch nou plen madichon

Lè n wè yon frè nan w vle sitiyasyon

Tan pou n ede nou fè difamasyon

 

Di m kote lanmou nou kache

Kot flanbo nou briye

Sonje byen n se limyè tè a

Fò n kanpe pou lavi ka gen viktwa

 

Kot lanmou Bondye a

Kot flanbo pitit la

Sonje byen n se limyè tè a

Fò n kanpe pou lavi ka gen viktwa

 

-2-

Si fwa n te nan lèzòm

Lè konsa nou te chavire

Kè yo bat pou lafòm

Se lanmò souf yo degaje

 

Amou Bondye pi fò ke tout bagay

Men poukisa pou syèl nou pa p travay

Nou rayi frè pa vle wè vwazinay

Douvan lemal se toutan n ap fè fay

 

Di m kote lanmou nou kache

Kot flanbo nou briye

Sonje byen n se limyè tè a

Fò n kanpe pou lavi ka gen viktwa

 

Kot lanmou Bondye a

Kot flanbo pitit la

Sonje byen n se limyè tè a

Fò n kanpe pou lavi ka gen viktwa

 

Nou se limyè ...

Nou se limyè

N ap klere n ap briye

Nou se limyè latè

Fò n klere nan fènwa

Nou se limyè latè

Fò n klere, fò n briye

Pou lavi ka konnen viktwa

 

Nou se limyè ...

 

Wo oh oh oh

Sou nou y ap gade

Se sa k fè nou dwe mache

Sou chimen lacharite

Lanmou lajwa la libète

Fò n klere, fò n briye

Pou lavi ka konnen viktwa

 

9. Kouray

Nou manje dan

n pase tout kalite touman

nou toujou la  (La a)

N pran movetan

n sipòte doulè jouk nan san

nou chenbe la (La)

 

Oh Oh Oh Oh Oh

Men poukisa

jodi n vle lage sa

Oh Oh Oh Oh Oh

Wi Bondye la

 

Ak lapriyè

nou gen fòs n afwonte malè

nou vin pi fò (Fò ò)

nou pa janm pè

nou pa janm ka fè bèkatè

nou venk lanmò (Mò)

 

Kouray se sa nou bezwen pou nou lite

Kouray se sa nou bezwen pou nou chenbe

 

Bondye konnen fòs nou (vye frè pran kouray)

chay nou pa janm twò lou (masè pran kouray)

depi n met ajenou (vye frè pran kouray)

syèl la double fòs nou

 

Fò n pa plenyen chak jou (vye frè pran kouray)

lespri Bondye nan nou (masè pran kouray)

nou pa janm pou kont nou (vye frè pran kouray)

men zanj yo la pou nou

 

10. Tout Glwa

Tout glwa Tout glwa

Tout glwa pou Bondye (bis)

 

Glwa sou tè a se pou li

Glwa nan syèl la se pou li

 

Mwen di tout glwa se pou li

Menm nan lesyèl (tout glwa se pou li)

Zanj yo kanpe (tout glwa se pou li)

Y ape loure (tout glwa se pou li)

 

Nou sou latè (tout glwa se pou li)

Se pou n adore (tout glwa se pou li)

Se pou n glorifye (tout glwa se pou li)

Se pou n loure non l (tout glwa se pou li)

 

Lè l fin kreye lesyèl (Gadon w mèvèy o)

Li fè mèvèy latè (Gadon w mèvèy o)

Pou jan paradi bèl (Gadon w mèvèy o)

Ak pyebwa tout koulè (Gadon w mèvèy o)

 

Li konfye nou laglwa l (Gadon w mèvèy o)

Menm si nou pa fidèl (Gadon w mèvèy o)

Gras a pitit li a (Gadon w mèvèy o)

Yon bon jou n a va wè l (Gadon w mèvèy o)

 

Li son w mèvèy pou mwen (li son w mèvèy)

Gadon w mèvèy o

 

Li son w mèvèy pou mwen ...

Li son w mèvèy

Li san parèy

Tout sa l fè bèl

Latè ak lesyèl

Wi se li ki fè l

Travay pou n fidè l

Yon bon jou n a va wè l

 

11. Bondye Toujou La

Si pwoblèm lavi zanmi ta pran tèt ou

Si kalamite sòti pou ta fò w fou

Si ou vle tonbe si w vle pèdi lespwa

Pa bliye Bondye toujou la

 

Lavi w son kriz

ou pèdi tout konba

ou vin legliz

men ou pèdi lafwa

ou te gen don

ou pa t janm konn fè fay

se nan chanson

bouch ou bay temwanyay

 

Ou pèdi kay ak tout sa w posede

timoun nan dwòg se prizon y ap vale

w pa ka priye ou toujou ap kriye

ou kwè Bondye bliye w

 

Men fon w chita

mwen pral ba w yon mesay

se jodi a

lesprisen pral travay

fòk ou ta wè

jan nuaj yo anvlope w

gen w men limyè

k ap seche dlo nan je w

 

W santi w chalè w santi w ap transfòme

kò w ap tranble ou vle rele anmwe

ou tande w bri w a di kè w ap sote

se kòd yo k ap kase o o

 

-II-

Depi w nan vant

dyab fanmi w reklame w

anndan w gon w plant

ki deja kondane w

ou fatige

ou vle kite tout rans

malgre w priye

ou pa jwenn delivrans

 

Fon w ti pwoche jodi a se jou pa w

nan fon lesyèl wi Bondye tande vwa w

lanj Mikaèl ap desann kou loray

satan pèdi batay

 

Ak flanm dife

si w wè jan w ansèkle

san ap koule

pou w ka dezanvoute

gon w movetan

tout latè ap tranble

tande w gwo van

zanmi w mèt temwanye

 

Pitit Bondye pa kapab anba kòd

li gen pitye li plen mizerikòd

ou delivre men pa tounen dèyè

satan pa ka fè w pè

 

-III-

Men ou kouche

sou kabann lopital

doktè pale

yo di ka w tèminal

sèkèy achte entèman w fin peye

ou fin kadav malgre je w byen kale

 

Bondye voye m pot yon mesay pou ou

kounye a menm zanj yo gentan sou wout

lonje men ou men fò kè w pa gen dout

li tande plent kè ou

 

Mwen wè w zetwal

ki gen fòm yon epe

ou mèt ret kal

lesyèl pral opere

pa pèdi tan

kriye mande padon

anvan lontan

ou pral jwenn gerizon

 

Ou gen w papa ki chaje ak pouvwa

sou maladi li pral ba ou viktwa

si w gen lafwa si w pa gen dout sou sa

lanmò w pral kraze sa o o

 

Get Our CDs - Thank You

Please Donate To Help

We've been helping with every penny we collect.

 

Upcoming Events

Previous events

Jan1

Annual Concert

West Palm Beach High School, West Palm Beach, FL

Dec31

3-day End of Year Event

Word of Life, River, MA

Dec28

Concert with Tibob

2nd Haitian Baptist Church, Fort Myers, FL

Naza News Flash!!!

2 New Tibob Albums

Here's the tease!

 

Let's Stay Connected

Receive New Products & News

Join Our Mailing List