1. Chwazi Pou Mwen

Senyè ban m sa pa p mande

Fè mwen jwenn sa m pa p chèche

Louvri pòt mwen pa p frape

Ou konn lavi m pase mwen

M ap kite w chwazi pou mwen

 

Fè mwen wè san m pa gade

Fè m konprann san m pa tande

Fè m obeyi san m pa pale

Ou konn lavi m pase mwen

M ap kite w chwazi pou mwen

 

Fè m padone san plenyen

Fè mwen bay san m pa genyen

Fè m renmen san m pa konnen

Ou konn lavi m pase mwen

M ap kite w chwazi pou mwen

 

Jezi pran kontwòl nanm mwen

Mete sekrè w nan kè mwen

Met pawòl ou nan bouch mwen

Ou konn lavi m pase mwen

M ap kite w chwazi pou mwen

 

Ou tande m anvan mwen pale

Ou wè demen m anvan m planifye

Ou wè leve m anvan mwen kouche

Ou wè dloje m anvan mwen kriye

Ou wè tonbe m anvan pye m glise

Ou wè chagren m anvan m atriste

 

Avèk so w tanpe bouch mwen

Siyen non w nan lespri mwen

Plante drapo w sou kè mwen

Paske ou se Bondye mwen

M ap kite w chwazi pou mwen

 

2. Ret Chita La

Jezi

Vin pran plas ou nan mitan nou

Ou pa bezwen pale

Ou pa bezwen aji

Depi w la

Tout sa k pou di gentan di

Tout sa k pou fèt gentan fèt

Depi w la

Loray sou defi

E nou tout alabri

 

Jezi,  Fon w ti pwoche

N santi, w twò elwanye

Jezi, Fon w ti pwoche pi pre

 

Se pa yon bagay n ap mande

Se pa yon plent n ap pote

Sèlman pran w tichèz chita la

N bezwen w isit la

 

Twò lontan n ap mache san ou

Twò lontan n ap lite san ou

Twò lontan n ap kriye san ou

Men jodi a, Ret chita la

 

Twò lontan n ap kouri san ou

Twò lontan nou pèdi san ou

Twò lontan n ap peri san ou

Men jodi a, Ret chita la

 

Twò lontan n ap travay san ou

Twò lontan n ap pot chay san ou

Twò lontan n ap batay san ou

Men jodi a, Ret chita la

 

Twò lontan n ap panse san ou

Twò lontan n ap pale san ou

Twò lontan n ap rele san ou

Men jodi a, Ret chita la

 

Twò lontan n ap chèche san ou

Twò lontan n deside san ou

Twò lontan n planifye san ou

Men jodi a, Ret chita la

 

Twò lontan n ap marye san ou

Twò lontan n anfante san ou

Twò lontan n ap echwe san ou

Men jodi a, Ret chita la

 

Anndan kay la, Ret chita la

Nan travay la, Ret chita la

Nan maryaj la, Ret chita la

Nan legliz la, Ret chita la

Nan sevis la, Ret chita la

Nan chante sa a, Ret chita la

 

 

3. Mwen Beni Non w

Mwen dòmi mwen leve (mwen beni non w)

Mwen sòti mwen rantre (mwen beni non w)

Lè movetan bare (mwen beni non w)

Vye pas dlo m ap janbe (mwen beni non w)

 

-Pon-

Lè m tonbe, lè m leve

Lè m jwaye, lè m atriste

Nan bonè, nan malè

Mwen beni non ou senyè

 

-Ref-

Mwen beni non w

Nenpòt jan sa ye

Mwen beni non w

Se sa kè m vle

Mwen beni non ou Senyè Jezi mwen

Se sa k nouriti nanm mwen

 

-2-

Grèp lavi a koule (mwen beni non w)

Manmèl lèt li seche (mwen beni non w)

W fè dezè m bay manje (mwen beni non w)

Dlo nan wòch yo pete (mwen beni non w)

 

-3-

Nan kalvè m ap monte (mwen beni non w)

Nan dife m ap flanbe (mwen beni non w)

Kay ou m pare sole (mwen beni non w)

W ban m kote pou m poze (mwen beni non w)

 

4. Mirak Kontretan

Gen maten solèy leve

Men nuit la kontinye

Menmsi lapli pa tonbe

Tout chemen m yo glise

 

Lè Bondye t ap bay favè

M t ap konbat lamizè

Menmsi tan pa m fin pase

Mwen vini adore

 

-Refren-

Ou fè mango donnen

Lè sezon l fin fèmen

Konsa tou ou

Ka fè w mirak kontretan

Menmsi mwen anreta

Pou ou l pa janm twò ta

M ap priye w pou

Yon delivrans kontretan

 

-2-

Gen de jou van pa soufle

Tanpèt pote m ale

Menm lè lòt ap temwanye

M rete la m ap kriye

 

Mwen konnen pòt fin fèmen

Lè pou m jwenn fin pase

Priyè m yo pa ka anven

Mwen vini adore

 

-Fen-

M ap priye w pou yon gerizon

(kontretan)

M ap jene pou yon temwanyay

(kontretan)

M ap chèche w pou yon kout gidon

(kontretan)

Mwen bezwen w pou yon chenn-pete

(kontretan)

 

M ap frape pou yon ouvè-pòt

(kontretan)

M ap chante pou w aksyondegras

(kontretan)

M ap loure w pou w lòt direksyon

(kontretan)

M ap priye w pou yon delivrans

(kontretan)

 

5. Sonde M

Mwen konnen m pa bon

Men sèl sa m vle se louwe w

Ou mèt vire m lanvè

Ou mèt tounen m landrèt

Sèl sa m vle se louwe w

 

OH OH OH-OH (8x) bis Koral

 

M fè twòp nofray

Twòp vye vwayay

San detounay

M vin pot vi m bay

 

San makiyay

San demakay

M vle w sèl bagay

Louwanj m vin bay

 

-Ref-

W sonde ren

W sonde kè

Menm nan fènwè

Wi devan w pa genyen sekrè

 

Gade mwen

M son w pechè

Sonde m w a wè

M vle louwe w nan tout sa m ap fè

 

Sonde mwen

Ranje mwen

Sonde mwen

Mwen vle louwe w| M vle adore w

 

6. Ou Pran Fado m

M te dezespere

Chak jou m t ap kriye

Mwen t ap tann lanmò

Nan remò

 

Chay yo te twò lou

M te sòti pou m fou

Lè ou te jwenn mwen

M pa t vo anyen

 

-Ref-

Ou pran fado m yo

Ou siye je mwen

Ou pran wonte m yo

Ou leve tèt mwen

Ou ban m yon lòt vi

Senyè Jezi

 

-2-

Lè mwen pran lari

Lawont kouvri mwen

Menm si w wè m ap ri

Kè m ap senyen

 

Moun mwen konn ede

Pase m anba pye

Lè ou te jwenn mwen

M pa t vo anyen

 

-3-

Kouny'a m sou de pye

Moun vle zanmi mwen

Men lè m t ap kòde

M te pou kont mwen

 

Mwen te dechire

Se ou k te pyese m

Lè ou te jwenn mwen

M pa t vo anyen

 

7. M P ap Poze Kesyon

Mwen pa p poze kesyon ankò

M ap pran devan depi w pale

M pase twòp tan ap kesyone

Mwen pa p poze kesyon ankò

 

San kesyon mwen prale [SKMP]

 

-1-

Ou di m al sou montay (SKMP)

Yon ofrand ra pou m bay (SKMP)

Chanje kan, chanje zòn (SKMP)

Kite tout vye kolòn (SKMP)

 

Pale Sodòm, Gomò (SKMP)

Pou kite wout lanmò (SKMP)

Ale di moun Sodo (SKMP)

Mwen toujou ap tann yo (SKMP)

 

-2-

Ale nan rivyè jouden (SKMP)

7 fwa al plonje benyen (SKMP)

Al fè 7 tou Jeriko (SKMP)

Pou miray fann fè moso (SKMP)

 

Ale di farawon yo (SKMP)

Mwen tande kri pèp mwen yo (SKMP)

Ale fè w aksyon de gras (SKMP)

Menm si je m poko wè gras (SKMP)

 

-Coda-

M pase twòp tan ap kesyone

M pase twòp tan ap filozofe

M pèdi twòp tan ap analize

M pèdi twòp tan ap voyemonte

 

Lè mwen gade vi m M pa t dwe poze (KA)

Pou jan ou retabli m Fò m pa t poze (KA)

Paske w ban m asirans M pa p janm poze (KA)

Paske mwen fè w konfyans M pa p janm poze (KA)

 

 

ONLY IN LIVE PERFORMANCES

Jezi m vin di w Mwen pa p poze (KA)

Lè gade vi m M pa t dwe poze (KA)

Pou sa Ou fè deja M pa t dwe poze (KA)

Pou defi w leve deja M pa t dwe poze (KA)

 

Pou jan ou retabli m Fò m pa t poze (KA)

Pou pwofesi ki akonpli Fò m pa t poze (KA)

Pou mirak ou opere Fò m pa t poze (KA)

Pou gerizon w voye ban mwen Fò m pa t poze (KA)

 

Jodi a mwen konprann M pa p janm poze (KA)

Menm si mwen pa konprann M pa p janm poze (KA)

Paske mwen fè w konfyans M pa p janm poze (KA)

Paske w ban m asirans M pa p janm poze (KA)

 

8. Pa Kite Se Yo

Pa kite se lèzòm

K ouvè pòt fè m pase

Pa kite se lèzòm

Ki ban m men fè m monte

Non pa kite se yo

Ki travay fè m rive

Lè w mete m wo

Pou glwa w pa pataje

 

Sèvi ak yo

Pou glwa w manifeste

Wi donte yo

Pou pwojè w yo pase

Pwojè bonè

Ou te fòme sou mwen

Pwojè lapè

Ak tout sa k bon pou mwen

Men pa kite se yo

Ki travay fè m rive

Lè w mete m wo

Pou glwa w pa pataje

 

Y al fouye nan pase

Ke menm Satan bliye

Pou jije denigre

Akize kondane

Peche w fin padone

Lòm pran l pou fè kriye

Non pa kite

Se yo ki fè m rive

 

-Fen- (apre Refren)

(Pou glwa w pa pataje)

Lè w mete m wo

Lè w mete m wo

Lè w delivre m

Lè w restore m

Lè w ban m temwanyaj

Lè vi m chanje paj

Lè w ban m valè

Lè w fè m favè

 

9. Sèl Ou k Pou Mwen

Kisa pou m fè pou m wè laglwa w

M bezwen limyè, fè m tande vwa w

M vle chanje sa, men m pou kont mwen

Nan konba sa a , Jezi sèl Ou k pou mwen

 

-1-

M ta frape pot gran wa yo

Men yo pa pou mwen

M ta frape pot gran don yo

Men yo pa pou mwen

M ta frape pòt fanmi m yo

Men yo pa pou mwen

Nan konba sa a

Jezi sèl Ou k pou mwen

 

M t al mande chèf latè yo

Men yo pa pou mwen

M t al mande mèt peyi yo

Men yo pa pou mwen

M t al mande moun gwo pòch yo

Men yo pa pou mwen

Nan konba sa a

Jezi sèl Ou k pou mwen

 

-2-

M t al jwenn yo pou kache mwen

Men yo pa pou mwen

M t al jwenn yo pou sere mwen

Men yo pa pou mwen

M t al jwenn yo pou defann mwen

Men yo pa pou mwen

Nan konba sa a

Jezi sèl Ou k pou mwen

 

M ta di yo vin sove mwen

Men yo pa pou mwen

M ta di yo vin ede mwen

Men yo pa pou mwen

M ta di yo delivre mwen

Men yo pa pou mwen

Nan konba sa a

Jezi sèl Ou k pou mwen

 

Nan lòbèy sa a (JSOKPM)

Nan van tanpèt sa a (JSOKPM)

Nan koze dèy sa a (JSOKPM)

Nan koutkat simityè sa a (JSOKPM)

 

Nan siwo si sa a (JSOKPM)

Nan lèt a kòn sa a (JSOKPM)

Nan gonbo ak zo sa a (JSOKPM)

 

10. Non Ou

Non ou

Se pafen nanm mwen

Se chanson bouch mwen

Se pansman kè mwen

 

Non ou

Se mouchwa zye m yo

Sekou k sot anwo

Zòrye k bay repo

 

-1-

Gras ak non ou

M mache sou defi

Menmsi wout pa trase

M konnen m pa ka pèdi

Gras ak non ou

Mwen gen w lòt avni

Nenpòt jan m kòmanse

M konnen jan m ap fini

 

-2-

Gras ak non ou

Poto lakwa kore m

Kòd lavi mèt kase

M konnen m pa p chavire

Gras ak non ou

San lanyo a vlope m

Van lanfè mèt soufle

Chapo lafwa m pa p tonbe

 

OH OH OH OH OH-OH

OH OH OH OU OH (bis)

 

 

11. Mo Pa W La

M ap tann mo pa w la Seyè

Fò w pale pou m delivre

M ap tann jès pa w la Seyè

Fò w aji pou m demare

 

-1-

Manman m pale deja

Men anyen pa mache

Bondye se ou m ap tann

Papa m pale deja

Men sa pi konplike e e

Tout pòt fèmen devan m

 

Zanmi fin demele

Men mwen toujou mele

Se ou k poko desann

Tout moun fin degaje

Men m toujou antrave

M tankou w bèf san savann

 

-2-

Manman m fè sa l konnen

Men anyen pa mache

Bondye se ou m ap tann

Papa m fè sa l konnen

Men sa pi konplike e e

Tout pòt fèmen devan m

 

Doktè fè sa k kapab

Men mwen toujou mele

Se ou k poko desann

Ranje chèz, ranje tab

Men m toujou antrave

M tankou w bèf san savann

 

Ou-Woh Ou-Woh Ou-Woh (4x)

 

Se ou m ap tann

 

12. Ou Etone M

Mwen konnen se ou ki pase ak moun

Nan je lenmi w kraze youn pa youn

Mwen konnen ou leve tèt ki bese

Men jan w leve m Jezi w etone m

 

Mwen konnen lakay ou 2 mèg ka fri

Sa ki vèt tonbe anvan sa k mi

W pa bezwen nwaj pou w fè lapli tonbe

Men jan w wouze m Jezi w etone m

 

-Refren-

Ou etone m pou jan w kanpe avè m

Ou etone m pou jan w ou fè yo wè m

Ou etone m pou jan w pase avè m

Ou etone m, Jezi w etone m

 

-2-

Ou fè dlo pete nan wòch dezè a

W pran gadò mouton fè li vin wa

San w pa met poto syèl pa chavire

Men jan w kore m Jezi w etone m

 

Mwen konnen ou blanchi wouj kramwazi

Nan ou n atrape tout tan n pèdi

San w pa pran bale, lanmè netwaye

Men jan w lave m Jezi w etone m

 

-3-

Mwem konnen ou panse kè k ap senyen

Ou fè zantray fanm steril donnen

Menm òfelen jwenn manmèl pou tete

Men jan w nouri m, Jezi w etone m

 

 

Get Our CDs - Thank You

Please Donate To Help

We've been helping with every penny we collect.

 

Upcoming Events

Previous events

Jan1

Annual Concert

West Palm Beach High School, West Palm Beach, FL

Dec31

3-day End of Year Event

Word of Life, River, MA

Dec28

Concert with Tibob

2nd Haitian Baptist Church, Fort Myers, FL

Naza News Flash!!!

2 New Tibob Albums

Here's the tease!

 

Let's Stay Connected

Receive New Products & News

Join Our Mailing List